Voor het Graafs Manifest

Samenwerking is niet nieuw in het Land van Cuijk. Van oudsher werken verschillende kernen veel met elkaar samen op tal van gebieden. Er zijn samenwerkingsverbanden tussen scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

10 juni 2011: Het Graafs Manifest

In het (inmiddels voormalige) Palazzo theater is de basis gelegd voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daar hebben de vijf gemeenteraden van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis het Graafs Manifest ondertekend.

In het Graafs manifest staan twee onderdelen:

 1. Het versterken van de strategische samenwerking
  • De strategische belangen van het Land van Cuijk als eenheid uitdragen.
  • Een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelen
  • Een gezamenlijke beleidsagenda maken en uitvoeren
 2. Het versterken van de ambtelijke samenwerking
  • Maximale samenwerking tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en realiseren van één organisatievorm voor de vijf, uiterlijk op 1-1-2015, met als mogelijke tussenstap het ambtelijk 3+2 model.

1 januari 2014: Ambtelijke werkorganisatie CGM

Op 1 januari 2014 is de ambtelijke werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert) van start gegaan. Er waren drie belangrijke doelen, namelijk de kosten verminderen van het ambtelijk apparaat, de kwaliteit verhogen van de gemeentelijke diensten en de kwetsbaarheid (bijvoorbeeld bij ziekte van een of twee ambtenaren) verminderen.

In de praktijk wordt dit ook wel een ambtelijke fusie genoemd. Er zijn dan nog steeds drie gemeentes, met drie burgemeesters, met drie gemeenteraden en allemaal eigen wethouders. Maar achter de voordeur zijn het allemaal dezelfde ambtenaren die het werk doen.

15 april 2015: Manifest Land van Cuijk

Als vervolg op het Graafs Manifest, spreken de gemeenteraden af verder gaan met de samenwerking. Er wordt afgesproken om:

“Strategisch meer en beter samenwerken en daar waar mogelijk behouden en verder uitbouwen van bestaande vormen van (operationele) ambtelijke samenwerking.”

en

“Het samen met de provincie verkennen van nieuwe bestuurlijke en ambtelijke (experimentele) vormen van samenwerking om als Land van Cuijk op de toekomst voor te sorteren. De provincie wordt verzocht innovatieve vormen van samenwerking inzichtelijk te maken.”

Dat laatst heeft de provincie gedaan door het onderzoeks- en adviesbureau Berenschot de opdracht te geven de bestuurlijke toekomst voor het Land van Cuijk te verkennen.

21 juli 2017: Berenschot adviseert één LvC

Het onderzoeks- en adviesbureau heeft in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 onderzoek uitgevoerd naar de verschillende mogelijkheden van samenwerking in het Land van Cuijk. Daarbij zijn er avonden geweest met inwoners van de verschillende gemeenten, avonden met gemeenteraadsleden, werksessies met de College’s van burgemeester en wethouders, maar ook gesprekken met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en sportverenigingen.

Op 21 juli 2017 hebben ze een concept-rapport aangeboden met als titel: Verkenning best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking.

De conclusie was dat één gemeente Land van Cuijk de beste optie is.

20 december 2017: Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis gaan voor herindeling, Grave en Mill & Sint Hubert niet.

De gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-gemeenten) kiezen om te herindelen naar een nieuwe gemeente zoals het bureau Berenschot dat heeft aangeraden. De gemeenteraden van Grave en Mill & Sint Hubert kiezen hier nadrukkelijk niet voor. De gemeenteraad van Grave wil eerst een opiniepeiling houden met drie opties: een zelfstandige gemeente Grave, herindeling CGM of herindeling Land van Cuijk.

De CBA-gemeenten gaan samen met elkaar aan de slag om te kijken hoe ze nu verder moeten. Omdat tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Grave de opiniepeiling wordt gehouden, wordt besloten om de uitkomst van deze stemming eerst af te wachten.

21 maart 2018: Gemeenteraadsverkiezingen

In Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn de partijen die voor een herindeling zijn allemaal met een ruime meerderheid gekozen.

In Mill & Sint Hubert wint het CDA (voor herindeling) 7 van de 15 zetels; de dorpspartijen (tegen herindeling) halen 8 van de 15 zetels.

In Grave wint de LPG (tegen herindeling) 6 van de 15 zetels. Het CDA (voor herindeling) krijgt 3 van de 15 zetels. Beide partijen maken daags na de verkiezingen bekend dat ze samen verder gaan. Het CDA zal tot 2022 niet voor herindeling zijn op basis van de uitslag van de opiniepeiling

21 maart 2018: Opiniepeiling Grave

 • 42,3% zelfstandig Grave
 • 33,3% herindeling CGM
 • 22,9% herindeling Land van Cuijk

Een meerderheid van de mensen in Grave is dus voor het opheffen van Grave als zelfstandige gemeente. Een meerderheid van de mensen is voor een vorm van herindeling.

Najaar 2018: CBA-gemeente besluiten samen verder gaan

De CBA-gemeenten willen wel graag samen verder, desnoods zonder Grave en Mill & Sint Hubert. Ze stellen daarom een plan op om een herindelingsontwerp te maken, waarbij Grave en Mill & Sint Hubert tot op het allerlaatste moment kunnen aanhaken. Ook mogen de vertegenwoordigers van Grave en Mill & Sint Hubert meeluisteren bij de gesprekken waarbij het ontwerp gemaakt wordt.

In december 2018 besluiten de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis om een agenda vast te stellen, zodat de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022 van start kan gaan.

Najaar 2019: CBA-gemeenten stellen herindelingsontwerp vast, Cuijk stapt uit CGM

Met het besluit van de gemeenteraden om formeel een herindeling voor te bereiden is er een stuurgroep aangesteld. In het voorjaar van 2019 zijn er talloze informatie- en gespreksavonden geweest. Met inwoners, met verengingen, met ambtenaren van Boxmeer, Sint Anthonis en CGM, met bedrijven, met wethouders, met burgemeesters en ga zo nog maar even door.

Op basis daarvan is er een herindelingsontwerp gemaakt.

De gemeente Cuijk heeft daarnaast nog een bijzonder besluit genomen. Ze stappen uit de ambtelijke werkorganisatie CGM. Dit is een strategische keuze, waarbij de kosten voor de gemeente Cuijk (en de nieuwe herindelingsgemeente Land van Cuijk) het laagst blijven.

De nieuwe gemeente Land van Cuijk zal alle huidige ambtenaren van de werkorganisatie CGM een nieuwe baan aanbieden. De verwachting is dat nagenoeg alle ambtenaren van CGM hier gebruik van zullen maken.